Konkurs z albumami Chóru Cantiamo Tutto do wygrania!

Z okazji zbliżającego się Dnia Działacza Kultury, zapraszamy do udziału w konkursie. Do wygrania album CD-DVD Chóru Cantiamo Tutto.


Wystarczy odpowiedzieć na pytanie pod wpisem konkursowym na Fanpage Kulturalnego Konesera: 

Za co najbardziej podziwiasz Działaczy Kultury? Odpowiedź w komentarzu należy zamieścić w terminie 20-29 maja 2021, do godz. 23.59. Konkursowy post jest dostępny tutaj:

https://www.facebook.com/KulturalnyKoneser/posts/2925381204342395
Regulamin konkursu organizowanego w dniach 20-29 maja 2021 r., zwanego dalej “Konkursem”:


1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP 8943125133, REGON 369451410, administrator fanpage’a na portalu facebook.com, “Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez facebook ani współprowadzony z facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.


2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje nie jedno pytanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu facebook.com oraz polubiła fanpage “Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser”
 3. Fanpage “Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser” – strona “Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser” na portalu facebook https://www.facebook.com/KulturalnyKoneser


3. Zasady Konkursu

 1. W ramach konkursu opublikowany zostanie post konkursowy w dniu 20.05.2021 r.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Konkurs kierowany jest do wszystkich użytkowników Facebooka.
 4. Zgłoszeniem konkursowym jest napisanie odpowiedzi na pytanie w komentarzu na fanpage’u Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury Kulturalny Koneser, która będzie zawierała odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym, udzielona w terminie 20-29 maja 2021.
 5. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż udział w konkursie równoznaczny jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilach osobowych Użytkowników będących uczestnikami, w celu wywiązania nie z przyrzeczenia publicznego jakim jest Konkurs (art. 6 ust. 1 lit.  RODO), a konkretnie, w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów.
 6. Pod uwagę będą brane komentarze pod postem konkursowym, zawierające odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 7. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 8. Zgłoszenia konkursowe podane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą pracownicy Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser”.
 9. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody.
 10. Nagroda w Konkursie są płyty DVD audio-video z koncertu “Many Hearts – One Beat”.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29/05/2021 o godzinie 23:59.
 12. Lista laureatów zostanie opublikowana 30.05.2021 r. Na fanpage’u “Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser”, poprzez oznaczenie zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym.
 13. Organizator wyśle nagrody pod wskazane adresy laureatów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnego adresu do wysyłki, lub też po uzgodnieniu, będzie możliwy odbiór osobisty.


4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser”,
 5. W przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 1. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser”.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. Z poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/KulturalnyKoneser) w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowywaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny.
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez komentarz pod postem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.