Warning: Trying to access array offset on null in /home/server556828/ftp/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1 §

 1. Stowarzyszenie „Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 j.t. z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2 §

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

3 §

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65.

4 §

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

5 §

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 4. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

6 §

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

7 §

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

8 §

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Popularyzowanie muzyki, kultury i sztuki.
 1. Wspieranie rozwoju artystów-muzyków.
 1. Upowszechnianie kultury muzycznej.
 1. Działalność edukacyjna i kulturalna, działalność edukacyjna szkolna i pozaszkolna skierowana do dzieci, dorosłych
  i seniorów.
 1. Wspieranie rozwoju polskiej kultury muzycznej.
 1. Upowszechnianie muzyki polskiej.
 1. Aktywizowanie środowisk lokalnych dla różnorodnych form uprawiania sztuki.
 1. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu aktywnego uczestnictwa
  w kulturze.
 1. Budowanie świadomości prawnej wśród muzyków i odbiorców muzyki.
 1. Wspieranie przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury.
 1. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 1. Przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością.
 1. Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów.
 1. Podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę.
 1. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w tym osób starszych (seniorów) i osób niepełnosprawnych.
 1. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych.
 1. Prowadzenie działań promujących kulturę i sztukę.
 1. Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową.
 1. Promowanie literatury, jako ważnej przestrzeni działalności kulturalnej człowieka.
 1. Inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw literackich promujących czytelnictwo.
 2. Tworzenie połączeń pomiędzy literaturą, nowymi mediami, nowymi technologiami i innymi sektorami gospodarki kreatywnej kultury i sztuki.
 1. Wykorzystanie literatury jako narzędzia przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej, wzmacniania dialogu międzykulturowego, a także ważnej przestrzeni refleksji o prawach człowieka.
 1. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi.
 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

9 §

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie koncertów i recitali muzycznych.
 1. Organizowanie festiwali muzycznych, przeglądów, konkursów, przesłuchań.
 1. Organizowanie kursów mistrzowskich, lekcji otwartych, warsztatów, konferencji, seminariów.
 1. Merytoryczne i finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
 2. Działalność wydawniczą obejmującą publikacje literackie, publikacje naukowe, publikacje dydaktyczne, publikacje periodyczne, a także wydawanie nut i materiałów.
 1. Działalność nagraniową, finansowanie nagrań, wydawanie płyt i albumów, dystrybucję nagrań.
 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, upowszechniania kultury muzycznej, aktywizacji społeczności lokalnych w celu wspierania kultury.
 1. Tworzenie warunków do rozwoju w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, oświaty i kultury.
 1. Organizację różnorakich zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości i sprawności seniorów.
 1. Umożliwienie i zachęcenie seniorów do uprawiania niektórych dyscyplin sportowych.
 1. Organizację kolonii, wycieczek krajoznawczo-turystycznych jedno- i wielodniowych oraz rekreacyjno-integracyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych (seniorów) oraz osób niepełnosprawnych.
 1. Organizację cyklu pogadanek na tematy: zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, problemów psychologicznych związanych ze starością i innych rozwiązujących problemy ludzi starszych.
 1. Organizację wydarzeń i festiwali literackich oraz akcji promujących czytelnictwo.
 1. Tworzenie warunków dla uobecnienia się literatury w przestrzeni publicznej i życiu codziennym.
 1. Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów książki.

10 §

 1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
 2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może również zlecać działania określone w §9 osobom trzecim.
 3. Działalność określona w § 9 prowadzona jest jako działalność nieodpłatna, przy czym działalność określona
  w § 9 punkt 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), może być prowadzona również jako działalność odpłatna, szczególnie
  w przypadku nieprzyznania dotacji lub przyznania jej w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów.

11 §

 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie celów statutowych, sklasyfikowaną w PKD, jako:
 1. a) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 2. b) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych w tym wydawanie książek, broszur, ulotek, folderów, fotoksiążek i programów koncertu ( również w formie on-line)
 3. c) produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych na taśmach , płytach cd i dvd, wydawanie , promocja
  i dystrybucja nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców
 4. d) działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne , zapobiegające lub łagodzące problemy utrudniające rozwój dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych w tym również seniorów.
 5. e) działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym również seniorów.
 6. f) angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 7. g) działania edukacyjne, kulturalne i profilaktyczno-terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy.
 8. h) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, artystycznych turnusów wakacyjnych, weekendowych warsztatów wokalnych itp.
 9. i) organizowanie koncertów, festiwali chóralnych, warsztatów wokalnych i chóralnych w kraju i za granicą.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

12 §

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych.

13 §

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Decyzję w sprawie członkostwa wspierającego podejmuje w uchwale Zarząd, po złożeniu odpowiedniej pisemnej deklaracji.

14 §

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
 5. a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 6. b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 7. c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 8. d) korzystać z dorobku, majątku i pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 9. e) brać udział w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 10. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 11. a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 12. b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 13. c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 14. d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
 • 14
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składki.

16 §

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

17 §

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 3. b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 4. Ustanie członkostwa z powodów, o których mowa w ust.1 powyżej, nie wymaga odrębnej uchwały Zarządu.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje również na skutek uchwały Zarządu, które może podjąć w razie:
 6. a) uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia;
 7. b) podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, działania na jego szkodę;
 8. c) zalegania z opłacaniem składek członkowskich za jeden rok;
 9. d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 10. e) złożenia pisemnego, umotywowanego wniosku przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
 11. Uchwała, o której mowa w ust.3 powyżej, podejmowana jest przez Zarząd bezwzględną większością głosów,
  przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 12. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

17  §

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej “Walnym Zebraniem”
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej “Zarządem”
 3. Komisja Rewizyjna.

18 §

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Wyboru dokonują członkowie Stowarzyszenia obecni podczas Walnego Zebrania bezwzględna większością głosów.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu, organ ten kontynuuje swoją działalność, o ile w jego składzie pozostaje przynajmniej 2 członków, w tym jeden uprawniony do reprezentacji. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zebraniu. Jeżeli w wyniku zmniejszenia się liczby członków Zarządu organ ten nie może kontynuować swojej działalności, uzupełnienie składu Zarządu następuje
  na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, zwołanym przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu.

19  §

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 3. a) zwyczajne
 4. b) nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zarówno sprawozdawcze, jak również sprawozdawczo-wyborcze, może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. komunikatory internetowe, forum dyskusyjne, wymiana poczty elektronicznej), o ile żaden z członków uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu przed rozpoczęciem Walnego Zebrania lub do momentu zatwierdzenia porządku obrad. W trybie opisanym w zdaniu poprzednim może odbyć się również Nadzwyczajne Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 7 punkt a) poniżej.
 8. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 10. a) z własnej inicjatywy
 11. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
 12. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 14. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów Członków zebranych podczas Walnego Zebrania, w głosowaniu jawnym.
 15. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub wskazany przez niego inny członek Zarządu.
 16. W przypadku Walnego Zebrania , o którym mowa w § 27 punkt 4, Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej.

26  §

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Zarząd.

25 §

 1. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa i dwóch lub trzech Wiceprezesów.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są jednogłośnie. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z pozostałych członków Zarządu.
 6. Do zawierania umów z Prezesem Zarządu upoważnieni są Wiceprezesi Zarządu, z kolei do zawierania umów z członkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

26  §

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
 7. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych;
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

25 §

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  2. Do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

26 §

Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do przeglądania ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.

27 §

 1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowanych ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
 2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.
 3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
 4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni, Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Radę Programową Stowarzyszenia.
 6. Zarząd powołuje członków Rady Programowej spośród członków Stowarzyszenia. Członkostwo w Radzie Programowej nie ma kadencyjnego charakteru. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje wskutek utraty rezygnacji, odwołania przez Zarząd w każdej chwili lub utraty statusu członka Stowarzyszenia.
 7. Do zadań Rady Programowej należy doradzanie we wszelkich sprawach leżących w kompetencjach Zarządu, w szczególności w sprawach uchwalania doraźnych i długofalowych planów działalności, przyjmowania członków zwyczajnych, podejmowania decyzji o partnerstwie w projektach, innych decyzji artystycznych, merytorycznych i finansowych.

28 §

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

27 §

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

28 §

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

29 §

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

30 §

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

31 §

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów, nawiązek sądowych, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zabrania się:
 6. a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, organów lub pracownicy pozostająw związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sązwiązani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 7. b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wskazanych w 31 ust. 5 pkt a. na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wskazanych w 31 ust. 5 pkt a na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystane bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 9. d) Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestnicząosoby wskazane w 31 ust. 5 pkt a., na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

32  §

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

33

 1. Wysokość składki członkowskiej i sposób jej opłacania ustala w uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 • 34

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

 • 35

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie jedynie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 36
 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty

Rozdział VI

 

Zmiana statutu, likwidacja Stowarzyszenia, postanowienia końcowe

 

 • 37

Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz uchwalenie nowego statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

 • 38
 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na skutek odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
 3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.
 • 39

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.