REGULAMIN

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MUZYKI SAKRALNEJ „DONA NOBIS PACEM”

1. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, tel. 609141328, e-mail: konkurs@kulturalnykoneser.pl


2. Współorganizatorzy: Katedra greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu oraz Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu.


3. Aktualności, ogłoszenia oraz wyniki zostaną opublikowane na fanpage konkursu: www.facebook.com/KonkursDonaNobisPacem oraz na stronie internetowej: www.kulturalnykoneser.pl/wydarzenia/dona-nobis-pacem


4. TERMIN i MIEJSCE KONKURSU:
13 maja 2023 (sobota), Katedra greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15, Wrocław


5. CELE KONKURSU:
– prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
– pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
– popularyzacja wartościowych artystycznie utworów
– poznanie, przypomnienie i utrwalenie znanych i mniej znanych utworów sakralnych
– konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawców
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych


6. ADRESACI:
Uczestnikami Przeglądu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne z Polski, liczące co najmniej 8 osób, występujące w jednej z siedmiu kategorii:
A. Chóry dziecięce i młodzieżowe (do lat 19), 20% osób może być powyżej granicy wieku
B. Chóry osób dorosłych
C. Chóry seniorów (60+), 20% osób może być poniżej granicy wieku
D. Chóry akademickie
E. Chóry kościelne
F. Chóry jednorodne
G. Zespoły wokalne

7. WARUNKI ZGŁOSZENIA:
– Zgłoszenie należy przysłać do 24 kwietnia 2023 za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/EdvopDLKUSsVyonP8
– W celu kwalifikacji do udziału w Konkursie należy przesłać dwa nagrania audio lub video, nie starsze niż 2 lata.
– W przypadku zakwalifikowania się do Konkursu należy niezwłocznie przesłać komplet partytur konkursowych w formacie PDF z informacjami o kompozytorze/autorze opracowania oraz fotografię zespołu w wysokiej rozdzielczości na adres e-mail: konkurs@kulturalnykoneser.pl
– Program konkursowy powinien trwać maksymalnie 15 minut i musi zawierać minimum 3 utwory,
a maksimum 4, w tym przynajmniej 2 a cappella. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym. W przypadku kategorii A i C możliwe jest wykonanie dwóch utworów z akompaniamentem.


8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Kwalifikacji do Konkursu (na podstawie przesłanych nagrań audio lub video) dokona Rada Artystyczna powołana przez Organizatora, a jej decyzje zostaną przekazane chórom drogą mailową do pięciu dni od nadesłania materiału kwalifikacyjnego.
– Chóry zakwalifikowane do udziału w Konkursie uiszczą opłatę wpisowego w kwocie 500 PLN do dnia 05.05.2023 na konto Organizatora.
Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”
nr rachunku 78 1600 1462 1086 6167 0000 0011, Bank BNP Paribas
w tytule przelewu należy wpisać: Dona nobis pacem, nazwa chóru, miejscowość.

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników
Konkursu. Chęć otrzymania faktury należy uwzględnić w formularzu zgłoszeniowym lub zgłosić drogą
mailową wraz z przesłaniem danych do faktury na adres: konkurs@kulturalnykoneser.pl.

– Wszystkie koszty związane z przyjazdem i pobytem we Wrocławiu chóry pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i noclegów.
– Opiekę wychowawczą nad nieletnimi członkami chórów i zespołów biorących udział w Konkursie zapewniają instytucje delegujące
– Opłata akredytacyjna ulega zwrotowi w przypadku odwołania Konkursu przez Organizatora.


9. KRYTERIA KONKURSOWE:
Występy chórów oceniać będzie Jury złożone ze specjalistów w dziedzinie chóralistyki
Kryteria oceny:
– techniczne: emisja głosu, intonacja, rytmika, dykcja, walory brzmieniowe
– interpretacyjne: stylowość wykonania, dobór repertuaru, ekspresja wykonawcza, ogólny wyraz artystyczny prezentacji
Za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt.

PUNKTACJA:
ZŁOTE PASMO: 90 -100 pkt.
SREBRNE PASMO: 75 -89 pkt.
BRĄZOWE PASMO: 60 -74 pkt.

– Obrady Jury są tajne
– Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne


10. NAGRODY
– Grand Prix: 3000 PLN dla najlepszego chóru biorącego udział w Konkursie
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają dyplomy, pamiątkowe gadżety, statuetki
– Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia i nagrody specjalne
– Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie


11. ZASADY OGÓLNE i POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłaszając swój występ do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu takich jak wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród, publikacja wyników na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatorów całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do występów konkursowych, upoważniając organizatora i patronów medialnych konkursu do korzystania z filmów i zdjęć.
Organizatorzy konkursu oraz zespoły organizatorów konkursu nie mogą uczestniczyć w konkursie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.