JURY

Z ogromną przyjemnością prezentujemy jury:

PROF. DR HAB. ELŻBIETA KRZEMIŃSKA

przewodnicząca jury

 

profesor zwyczajny sztuk muzycznych. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Artystyczny UMCS oraz Podyplomowe Studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie

chórmistrzostwa i emisji głosu. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wykonawstwa muzyki dawnej prowadzonych przez Dirkiana Horringe’a, a także ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem sir Davida Willcocksa i Michaela Glassera w zakresie chóralistyki i w zakresie emisji głosu pod kierunkiem Ruth Holton. Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, zajęcia metodyki emisji głosu na kierunku Edukacja muzyczna i Jazz i muzyka estradowa.

Od 1987 roku prowadzi Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ponad 350 koncertów z muzyką a cappella i wokalno-instrumentalną w Polsce i wielu krajach europejskich zdobywając liczne nagrody. Bierze udział w pracach jury wielu konkursów i festiwali chóralnych ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 2013 r. założyła i do 2018 r. prowadziła jako dyrygent Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”, z którym

przygotowała wiele utworów instrumentalno-wokalnych. Aktywnie współpracuje z Klasztorem oo. Dominikanów i Fundacją „Restaurare Basilicam”. Jej zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą przede wszystkim chóralistyki, ale również emisji głosu
w śpiewie i w mowie zawodowej. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin i Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej.

PROF. DR HAB. ANNA OLSZEWSKA

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, laureatka wielu nagród i wyróżnień.
Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego „Trójka” w Białymstoku i członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem 
publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich. Aktualnie pełni również obowiązki koordynatora ds. awansów akademickich w UMFC.
Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Scholą Cantorum Bialostociensis. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą, łącznie ponad 200 nagród.
Prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą. Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań niemal 40 kompozycji. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Narodowe Forum Muzyki.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.
PROF. DR HAB. JOLANTA SZYBALSKA-MATCZAK
 
Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygentury chóralnej. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”.
Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w październiku 2000 roku Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, działającego obecnie przy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore”. Z zespołem tym uczestniczy m.in. w międzynarodowych konkursach chóralnych, na których zdobywa najwyższe nagrody i wyróżnienia.
Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym „Voice Factory”, realizując program „Chopin a cappella”, który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą. Pracę zespołu dokumentują dwie płyty CD, nagrania radiowe i telewizyjne oraz Nagroda Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego otrzymana na XXXIII Bydgoskich Impresjach Muzycznych w 2010 roku.
W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2012-2020). Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne oraz kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.
Jako wykładowca współpracowała ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie
i Letnią Akademią w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stale współpracuje z Akademią Chóralną – Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Prowadziła również zajęcia dla chórzystów i dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.
W 2014 roku jej szeroko prowadzona działalność została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu profesora sztuk muzycznych.
Jest laureatką nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, „Brązowego Krzyża Zasługi”, „Srebrnego Krzyża Zasługi” oraz nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta, zdobywanych w konkursach chóralnych