Mikołajkowy konkurs

Dziś świętujemy mikołajki. Na upamiętnienie Świętego Mikołaja, obdarowujemy się prezentami. My także przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego! Zapraszamy do udziału w zabawie, w której można wygrać albumy koncertowe  zatytułowane “Many Hearts – One Beat”. Pytanie konkursowe brzmi: komu podarowalibyście płytę i dlaczego? Odpowiedź wystarczy wpisać w formie komentarza pod postem mikołajkowym na fanpage Chóru Cantiamo Tutto – https://www.facebook.com/CantiamoTutto/ 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin konkursu mikołajkowego organizowanego w dniach 6-7 grudnia 2020 r., zwanego dalej “Konkursem”:

1. Zasady ogólne


 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP 8943125133, REGON 369451410, administrator fanpage’a na portalu facebook.com, “Chór Cantiamo Tutto”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez facebook ani współprowadzony z facebookiem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.


2. Słownik pojęć


 1. Post konkursowy – post, w którym ogloszono konkurs, w którym znajduje nie jedno pytanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na gorze fanpage’a/
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy na portalu facebook.com oraz polubiła fanpage “Chór Cantiamo Tutto”
 3. Fanpage “Chór Cantiamo Tutto” – strona “Chór Cantiamo Tutto” na portalu facebook https://www.facebook.com/CantiamoTutto


3. Zasady Konkursu


 1. W ramach konkursu opublikowany zostanie post konkursowy w dniu 6.12.2020 r.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Konkurs kierowany jest do wszystkich użytkowników Facebooka.
 4. Zgłoszeniem konkursowym jest napisanie odpowiedzi na pytanie w komentarzu na fanpage’u chóru Cantiamo Tutto, która będzie zawierała odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym danego dnia.
 5. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż udział w konkursie równoznaczny jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilach osobowych Użytkowników będących uczestnikami, w celu wywiązania nie z przyrzeczenia publicznego jakim jest Konkurs (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), a konkretnie, w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów.
 6. Pod uwagę będą brane komentarze pod postem konkursowym, zawierające odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 7. Prawdziwość podanych danych profilu osobowego Użytkownika jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody w Konkursie.
 8. Zgłoszenia konkursowe podane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą pracownicy Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” oraz chórzyści chóru “Cantiamo Tutto”, którzy nagrodzą 3 zgłoszenia konkursowe.
 9. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody.
 10. Nagroda w Konkursie są płyty DVD audio-video z koncertu “Many hearts one beat”
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7/12/2020 o godzinie 23:59
 12. Lista laureatów zostanie opublikowana 8.12.2020 r. Na fanpage’u “Chór Cantiamo Tutto”, poprzez oznaczenie zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym.
 13. Organizator wyśle nagrody pod wskazane adresy laureatów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania poprawnego adresu do wysyłki, lub też po uzgodnieniu, będzie możliwy odbiór osobisty.


4. Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w przypadku uczestników przez czas realizacji konkursu przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser”,
 5. w przypadku laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 1. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymania nagród w konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością przekazania nagród przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury “Kulturalny Koneser”

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. Z poz. 847 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/CantiamoTutto//) w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowywaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny.
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez komentarz pod postem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jej treści.